Emlékezz rám

Adatvédelem

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Medigor Bt. az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Vásárlóit:

 


 

1. Adatkezelés célja:

A Medigor Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztrációban ill. a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

 

2. Az adatkezelés időtartama:

A Medigor Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti.


3. Az adatkezelési cél megszűnése


A Medigor Bt. köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt Ügyfeleivel vagy létre nem jött regisztrációval kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

 

4. Az adatok nyilvántartása

 

A Medigor Bt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

 

5. Személyes adatok és harmadik fél

 

AMedigor Bt. tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott. Kivételt képez a Medigor Bt. esetenként megbízott alvállalkozója, kinek munkavégzéséhez legszükségesebb adatokat a Medigor Bt. biztosíthatja, viszont az átadott személyes adatokat a megbízott alvállalkozó semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

6. Betekintés az adatokba

 

A Medigor Bt. ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Medigor Bt. nyilvántartásában módosítja.

 

7. Jogellenes magatartás vélelme

 

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén írásban élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Medigor Bt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


 

Medigor  Bt.

Veszprém 2011. július 04.